Dječji dom Vrbina Sisak kupuje samostojeću kuću s okućnicom minimalno 400 m2 za potrebe smještaja 8 korisnika


Temeljem ukazane potrebe Dječji dom Vrbina Sisak objavljuje
Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju nekretnine u Sisku

I. Predmet poziva
Predmet poziva je kupnja stambene jedinice – samostojeće kuće s okućnicom minimalno 400 m2 za potrebe privremenog smještaja 8 korisnika.

II. Opći uvjeti prostora
– kuća na području grada Siska unutar zone javnog gradskog prijevoza
– površina prostora minimalno 150 m2
– kuća mora imati svu potrebnu infrastrukturu – struju, vodu, plinsko centralno grijanje ili mogućnost priključka na plin, poželjne 2 etaže – na gornjoj etaži minimalno 3 sobe, kupaonicu, sanitarni čvor, na donjoj etaži dnevni boravak, kuhinju, blagovaonicu, mogućnost za radnu sobu i sanitarni čvor.
– prostor mora biti useljiv najkasnije u roku od mjesec dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

III. Sadržaj ponude
Uz ponudu je potrebno dostaviti:
– za fizičke osobe: ime i prezime, adresa prebivališta, kontakt telefon
– za pravne osobe: naziv i sjedište pravne osobe i izvadak iz sudskog registra te kontaktne podatke (broj telefona, e-mail adresa)
– opis nekretnine (adresa, površina, broj etaža, godina izgradnje i renoviranja, postojeća infrastruktura)
– iznos kupoprodajne cijene izražene u kunama po m2 i ukupna kupoprodajna cijena, s naznakom PDV-a (ako postoji obveza plaćanja istog)
– datum moguće predaje nekretnine u posjed i vlasništvo
– kopija dokaza o vlasništvu nekretnine (vlasnički list, posjedovni list – ne stariji od mjesec dana) ili uputa na internetsku stranicu Ministarstva pravosuđa gdje je iste moguće pregledati (https://oss.uredjenazemlja.hr/public/cadServices.jsp?action=publicCadastreParcel)
– dokaz legalnosti (uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju)
– tehnička dokumentacija prostora, npr. tlocrt i fotografije prostora
– dokaz da nekretnina nije oštećena u potresu
– dokaz da su uredno plaćeni režijski troškovi i da nema dugovanja
– dokaz da nema dugovanja po osnovi javnih davanja (izdaje Porezna uprava)
– energetski certifikat
– naznaku roka važenja ponude (najmanje 30 dana od dana dostave ponude)
Kupac zadržava pravo provjere svih okolnosti i činjenica koje su navedene u ponudi, kao i pravo dodatnog pojašnjenja i dostave dodatne dokumentacije od ponuditelja.

IV. Dostava ponuda
Obvezujuća pisana ponuda u zatvorenoj omotnici dostavlja se na adresu Dječji dom Vrbina Sisak, Kralja Tomislava 16, Sisak, poštom preporučeno ili osobnom dostavom na adresi Ulica lipa 11, Sisak (Probacijski ured) s nazivom i adresom ponuditelja i naznakom „Javni poziv za kupnju nekretnine – ne otvaraj“.
Rok za dostavu ponuda je 31. ožujka 2021. do 14,00 sati.
S danom predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude na adresu naznačenu u javnom pozivu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.
Nepravodobno zaprimljene ponude vratit će se neotvorene ponuditeljima, a nepotpune se neće razmatrati.

V. Očevid prostora
Nakon otvaranja ponuda Povjerenstvo će kontaktirati ponuditelje čije ponude udovoljavaju uvjetima natječaja radi pregleda ponuđenih poslovnih prostora u vrijeme utvrđeno u dogovoru s ponuditeljima.
VI. Kriterij odabira
Najpovoljnija ponuda je ponuda koja ispunjava tražene uvjete iz natječaja (lokacija, pogodnost prostora, kupoprodajna cijena, datum predaje poslovnog prostora u posjed i vlasništvo).

VII. Rezultati poziva
O rezultatima poziva svi ponuditelji biti će obaviješteni u pisanom obliku. Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka naznačenog u ponudi.
Kupac pridržava pravo da ne prihvati ni jednu ponudu (bez obrazloženja) i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je obvezan snositi ikakve troškove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u javnom pozivu.

VIII. Ostalo
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da kupac može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
Kupac nije u mogućnosti izvršiti plaćanje provizije u slučaju posredovanja treće osobe.
Sve dodatne informacije o ovom pozivu mogu se dobiti na broj telefona 044 545 320, odnosno 091/2360 010 radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

RAVNATELJICA
Mr.sc. Đurđica Pavešić-Herkov

Dokument
POZIV ZA KUPNJU KUĆE DD VRBINA