Privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije raspisala je Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referenta razreza i naplate gradskih prihoda na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (1 izvršitelj), a rok za dostavu prijava ističe s danom 08. studenoga 2018. godine.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak.

Potrebno stručno znanje:
– srednja stručna sprema ekonomskog ili drugog društvenog smjera,
– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
– presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u
trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a i b):
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko
korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda
Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
b) presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (koja mora
sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka
15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi

Puno sreće ????

Foto:pixabay.com

Izvor:sisak.hr