Iako većina djece u godini prije polaska u školu ne čita samostalno, sve je više djece koja vrlo rano pokazuju interes za slova i čitanje te neposredno pred upis u prvi razred mogu čitati cijele riječi ili jednostavnije rečenice. U predškolskom periodu se potiče razvoj predvještina potrebnih za usvajanje početnog čitanja i pisanja po polasku u školu.

Neke od njih navodimo u nastavku:

• slušno uočavanje i razlikovanje glasova( slova ) unutar riječi
• slušno uočavanje početnog i završnog glasa u riječima ( glasovna analiza)
• prepoznavanje pojedinačno prezentiranih glasova i spajanje u riječ ( glasovna sinteza)
• povezivanje pojma glasa i slova
• praćenje glasova u slijedu i njihovo reproduciranje( ponavljanje na zahtjev)
• slušno-govorna memorija ( pamćenje riječi u slijedu-pjesmice, brojalice…)
• vizualna percepcija ( uočavanje različitih oblika i mogućnost reprodukcije)

Prisutnost ovih vještina vrlo je važna jer stvara temelje za usvajanje složenog procesa kao što je čitanje.

Dijete u dobi od 6.g. sve navedene vještine spontano usvaja i većina djece nema teškoća s učenjem početnog čitanja i pisanja. Ukoliko primijetite da Vaše dijete sporije savladava navedene vještine te ne pokazuje «interes» za slova i brojke, navodimo Vam nekoliko primjera vježbi koje ćete moći primjenjivati kod kuće igrajući se slovima i pripremajući se za početak škole…

Igre slušanja:

Pronađi slovo!
Roditelji čitaju niz riječi uz prethodni dogovor o slovu koje će se tražiti. Svaki put kada dijete čuje zadano slovo treba pljesnuti, dignuti ruku ili signalizirati na neki drugi način. U početku birajte slova koja se lako slušno uočavaju ( R, Š, Ž, Č , S, Z, L…). Riječi izgovarajte bez naglašavanja osim ako primijetite da dijete ne uočava glasove.
npr. Pažljivo slušaj riječi koje ti govorim, pljesni svaki put kada čuješ slovo Š u riječima! ( šal, šuma, sunce, koš, kišobran, torba, riba, trešnja)

Koje se slovo pojavilo najviše puta?
Roditelji čitaju niz riječi s tim da se učestalo ponavljaju riječi koje imaju zajedničko početno slovo. Dijete treba uočiti da se baš to zadano slovo pojavilo najviše puta.
Npr. riba, ruka, ruža, ris, reket, riža, rep, ravnalo, račun, rijeka…( dijete treba uočiti prisutnost glasa R u riječima)

Pronađi isto!
Kada kažem rak-lak/saša-šaša/ruka-luka/sok-sok/lula-lula, je li to što sam rekla-o bilo isto ili različito?

Igra uočavanja početnog glasa u riječima
Koje prvo slovo čuješ kada kažem: aaauto, šššššuma, ssssir, mmmmiš ( ukoliko dijete ne uoči odmah početni glas, roditelji ponavljaju još jednom riječ uz naglašavanje 1.glasa )
Kartice sa slovima – roditelji i dijete izvlače po jednu karticu, svatko mora smisliti riječ koja počinje odabranim slovom ( S-sir, Š-šal…)
Papirići sa zadanim slovima koje dijete treba nalijepiti na predmete u svojoj okolini čiji naziv počinje zadanim slovom

Igra uočavanja završnog glasa u riječima
Koje zadnje slovo čuješ u riječima
kada kažem sirrr, miššš, nosss, okooo…

Pronađi slovo!
Kada kažem RAK, zadnje slovo je___; Pronađimo koja još riječ završava tim slovom! Kada kažem jastuk i auto, čuješ li negdje slovo K na kraju?

I na kraju…Ne zaboravite se igrati. Djeca kroz igru najbolje i najbrže uče.

Izvor: F. I.
Foto: pixabay