Pobuna građana zbog najave dovoza opasnog otpada! Što se to događa u Sisku?


Proteklog tjedna u Sisku se podigla velika bura zbog tvrtke Rijekatank, koja u Južnoj industrijskoj zoni planira godišnje obraditi i skladištiti 35.000 tona opasnog i neopasnog otpada.

U utorak, 12. ožujka, u sisačkoj Gradskoj vijećnici održano je javno izlaganje u sklopu javne rasprave Studije o utjecaju na okoliš građevine za gospodarenje otpadom u Novom Praćnu pri čemu je investitor bezuspješno pokušavao uvjeriti građane kako se otpad kojim će oni raspolagati, neće dugo zadržavati u Sisku.

Apsurd je time veći što je navedeno zemljište koje je u blizini kuća, obiteljskih gospodarstava, navedena tvrtka kupila upravo od Grada Siska kojeg vodi Kristina Ikić Baniček (SDP). 

Protivljenje ovom naumu osim stanovnika Novog Praćna, izjavili su i brojni drugi sugrađani, iz Galdova, Topolovca, Komareva, Capraga, Crnca… ističući sumnju u namjere tvrtke koja dolazi u Sisak iz Rijeke.

Naime Rijekatank je tvrtka kojoj je također Grad Rijeka, a kojeg vodi SDP-ov gradonačelnik, također davao dozvole, iako su se stanovnici izrazito borili, upozoravali na nesnosan smrad i onečišćenje koje je prilikom zbrinjavanja opasnog otpada proizvodila navedena tvrtka.
O svemu je pisao Novi list, a aktivirane su i brojne eko udruge u Rijeci.

Budući je već prodaja zemljišta prošla nezapaženo i gradonačelnica Ikić Baniček nije dala niti jednu izjavu zabrinutim građanima, proučili smo Plan gospodarenja otpadom Grada Siska, ne bi li u njemu pronašli viziju gospodarenja otpadom a sa što manjom štetom po zdravlje naših građana.

U Planu stoji kako “Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjeglo sljedeće:

• rizik od onečišćenja voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti,

• pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom,

• štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa,

• nastajanje eksplozije ili požara.

Gospodarenjem otpadom mora se osigurati da otpad koji preostaje nakon postupaka obrade i koji se zbrinjava odlaganjem ne predstavlja opasnost za buduće generacije.

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima:

1. načelo onečišćivač plaća – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad;

2. načelo blizine – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš;

3. načelo samodostatnosti – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada;

4. načelo sljedivosti – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

S obzirom na položaj grada Siska, smještaj naselja, ne čudi ova velika zbrinutost sugrađana zbog pojave novih onečišćenja, bolesti, teških bolesti kao što su tumori, alergije, kožna oboljenja….
Broj stanovnika po naseljima
Izvor:
Ekološka mreža
Brojna ekološka razonolikost također može biti ugrožena skladištenjem i preradom opasnog otpada: “Na području Grada Siska nalazi se 5 područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13) i to tri značajna krajobraza (Odransko polje, Sunjsko polje i Kotar-Stari Gaj), jedan posebni rezervat (Rakita) i jedan park prirode (Lonjsko polje). “
  Prostorni plan uređenja Grada Siska (Sl. glasnik SMŽ 11/02, 12/06, 3/13, 6/13) strogo propisuje: 
„7. Postupanje s otpadom Članak 108. Za područje Grada Siska određeno je sanitarno odlagalište komunalnog otpada na lokaciji u prigradskom naselju Topolovac pod nazivom “Goričica”. Na istoj je lokaciji predviđena izgradnja uređaja za biološku obradu komunalnog otpada. U gravitacijskom području skupljanja komunalnog otpada potrebno je uspostaviti lokalna reciklažna dvorišta. Komunalni otpad prikuplja se u tipizirane u posude za otpad ili u veće kontejnere za odvojeno sakupljanje (papir, staklo, baterije, karton, biološki otpad, limenke, plastična ambalaža i slično). Za postavljanje posuda ili/i kontejnera iz prethodnog stavka potrebno je osigurati odgovarajući prostor koji neće smetati pješacima, biciklistrima i prometu vozila, te koji će biti ograđen na odgovarajući način. Članak 109. Opasni tehnološki otpad djelomično će se obrađivati u postrojenjima za termičku obradu otpada u INA Rafinerija Sisak i Herbosu d.d. Sisak, uz uvjet da se ista opreme propisanim uređajima za pročišćavanje dimnih plinova. Opasna ulja, emulzije i drugi opasni otpadi privremeno se odlažu na mjestu nastajanja otpada uz provedbu posebnim zakonom propisanih mjera zaštite.
.

Stoga je očita namjera Grada Siska da hitro krene s izmjenama prostornog plana, budući Južna industrijska zona prema ovom trenutnom ne može i ne smije biti mjestom za skladištenje ili preradu otpada. Dokaz: Službene stranice Grada Siska:

.


 “Plan gospodarenja otpadom Grada Siska donosi se za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi.
Sukladno članku 39., Grad Sisak dužan je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u medijima kao što su televizija i radio te u sklopu mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području. Prioritetno područje izobrazno-informativnih aktivnosti gospodarenja otpadom i sadržaj obveznih informacija na godišnjoj razini u svezi gospodarenja otpadom propisuje ministar naputkom. Izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.”
Što se to konkretno događa u Sisku, koliko će dolazak tvrtke Rijekatank značiti onečišćenje za ovaj i onako već poluopustošjeli grad, zašto su se drugi gradovi izborili, a mi ne možemo, kako to da gradski vijećnici dopuštaju ovakvu potencijalnu ekološku katastrofu i zašto naša gradonačelnica Ikić Baniček šuti i ne daje izjave, ostaje samo pričekati naredne dane te vidjeti možda se pojave odgovori.
Sisak nema puno vremena, a građani najavljuju oštre prosvjede za obranu grada!