Službene stranice Grada Siska neupućeni bi mogli vrlo lako zamijeniti sa onim Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, naime na mjesečnoj bazi objavljuju se oglasi za zapošljavanje u gradsku upravu… proteklih mjeseci tako su se tražili pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, nekoliko viših savjetnika, viši stručni suradnici, referenti i dr.
.
.
 

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, objavio je tri oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla.

Traži se administrativni tajnik, srednje stručne spreme društvenog ili tehničkog smjera uz najmanje 12 mjeseci radnog iskustva.
Rok za podnošenje prijava na oglas traje do 09. kolovoza 2018. godine.

Druga dva oglasa odnose se na radno mjesto višeg stručnog suradnika za upravne poslove u graditeljstvu, (2 izvršitelja/ice, magistar ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke uz najmanje 12 mjeseci radnog iskustva.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu) i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis i priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:
1. životopis
2. dokaz hrvatskog državljanstva (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na šalterima Zavoda ili elektronskim putem
4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove)
5. presliku svjedodžbe
6. presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
7. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)
8. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti – dokaz prava prednosti pri zapošljavanju
9. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.
Prijave se podnose u roku 8 dana od objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područne službe u Sisku na adresu: Grad Sisak, Povjerenstvo za provedbu prijma u službu – administrativni tajnik, Rimska 26, 44 000 Sisak.
U kadrovskoj službi Grada Siska očito ima puno posla. Sretno svima s prijavom!
Izvor:sisak.hr