Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček raspisala natječaj za davanje gradskih prostora na privremeno korištenje udrugama


Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček raspisala je natječaj za davanje gradskih prostora na privremeno korištenje udrugama, a predmetom natječaja su 32 gradska prostora.
Povjerenstvo će nakon pregleda i ocjena prijava utvrditi listu reda prvenstva i predložiti gradonačelnici donošenje odluka o dodjeli prostora/prostorije na privremeno korištenje.

No neka vas ne ohrabruje da će donesena Odluka biti konačna, sukladno nedavnom primjeru Matice hrvatske Sisak koja se uredno javila na natječaj, ostvarila visok broj bodova i dobila akt o korištenju prostora, a potom nakon nekog vremena dobila poštom Odluku gradonačelnice jednostavno da im se oduzima gradski prostor jer Gradu treba za druge potrebe.

Članovi pojedinih udruga upućuju i na oprez prilikom prijave na natječaj budući većina udruga sama mora snositi režijske troškove, jedino ako Gradonačelnica  pojedinačnom odlukom odluči da troškove s naslova potrošnje električne energije, vode i grijanja ili samo pojedinog režijskog troška snosi Grad Sisak onda ste izuzeti od plaćanja.
Natječaj je objavljen 14. veljače, rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja, računajući od prvog sljedećeg dana.
Više o natječaju na: