Grad Sisak raspisao je javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska u centru grada, na adresi S.  i A. Radića 2a,
Poslovni prostor nalazi se na prvom katu poslovne zgrade površine 166,76 m², a djelatnost koju je Grad Sisak odredio kao namjenu je obavljanje djelatnosti novinskih agencija, radija i televizije.
Polazna zakupnina po m2 mjesečno iznosi samo 6,00 kuna, što je najniži iznos zakupnine kod djelatnosti koju je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček odredila u usporedbi s ostalim zakupninama. Primjerice oni koji se u našem gradu bave proizvodnjom, zanatskim djelatnostima kao što su brijači, urari i obućari, te proizvodnjom kožne galanterije i staklarstvom, trebaju za takav gradski prostor izdvojiti čak 20,00 kn/m2 mjesečno.
Kategorije kao što su obrazovanje i javna uprava, kulturne i sportske djelatnosti, servisi, te obrtničke djelatnosti  mogu se obavljati u gradskim poslovnim prostorima iste kategorije (zone, položaja) ali po cijeni od 25,00 kn/m2 mjesečno.
Osim što se isključivo za kategoriju novinskih agencija, radija i televizije može zakupiti ovaj atraktivan prostor u samom centru grada od 166,76 m2 po cijeni od samo 6,00 kn/m2, jeftinije od njih je samo zakup skladišta i garaže.

Jamčevina na ovom natječaju iznosi 1.250,69 kuna.

Pisane prijave za sudjelovanje u natječaju dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“, na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak.

Ponude se dostavljaju u zatvorenom omotu preporučenom poštom na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, Sisak ili se predaju neposredno u pisarnicu Grada Siska. Rok za dostavu počinje teći 07. kolovoza 2019. godine u 08,00 sati, a ponude moraju biti zaprimljene do 14. kolovoza 2019. godine u 11,00 sati, bez obzira na način dostave. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe sukladno Odluci o davanju u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj 6/19).

Natjecatelji su dužni prije podnošenja ponuda uplatiti jamčevinu na IBAN Grada Siska broj: HR7924070001839100007, koji se vodi kod OTP banke d.d. s pozivom na broj: – za fizičke i pravne osobe HR68 7722 – OIB. Zakašnjele, neuredne ili na drugi način podnesene ponude suprotno natječajnim uvjetima neće se razmatrati te će se odbaciti zaključkom gradonačelnice.

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji: – ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska, – je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka, – bilo kao obrtnik, vlasnik/suvlasnik trgovačkog društva, trgovačko društvo ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojoj osnovi, – nema registriranu djelatnost koja se može obavljati u poslovnom prostoru a temeljem Odluke o polaznoj zakupnini za poslovni prostor u vlasništvu Grada Siska, – sa Gradom Siskom vodi sudski spor oko ugovora o zakupu.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe kojima je to pravo i uvjeti ostvarivanja prava utvrđeni člankom 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako sudjeluju i ispunjavaju uvjete iz natječaja te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene zakupnine po m².

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi gradonačelnica, na prijedlog Povjerenstva, a ista se dostavlja ponuditeljima koji su podnijeli ponude za isti poslovni prostor. Protiv odluke gradonačelnice o najpovoljnijoj ponudi može se u roku od 15 dana od primitka iste uputiti prigovor gradonačelnici. Protekom roka za prigovor ili nakon što se o prigovoru odluči s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 30 dana na razdoblje od 5 (pet) godine, a uplaćena jamčevina se uračunava u iznos zakupnine.

Informacije o poslovnom prostoru koji je predmet ovog natječaja (pregled prostora i slično) mogu se dobiti u Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska na tel. 044/510-109.